ÜGYKEZELÉS: 06-1-773-3660
email: info@reg-finance.hu
fax: 06-1-999-7912
Kintlévősége van? Forduljon hozzánk bizalommal!
Lépjen velünk kapcsolatba most!

Elszámolási és Forintosítási Tájékoztató

Reg-Finance Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a Kúria 2/2014. számú PJE határozata alapján megalkotott 2014. évi XXXVIII. törvény értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfeleikkel a 2014. október 15. illetve egyes rendelkezései vonatkozásában 2014. november 1. napjától hatályos 2014. évi XL. törvény valamint az elszámolás részletszabályaira vonatkozó MNB rendeletben meghatározott módszertan és határidő szerint a pénzintézetek kötelesek elszámolni.

 

Ön akkor érintett az elszámolással, amennyiben:

2004.05.01. és 2014.07.19. között kötött, élő, vagy 2009.07.26 után megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéssel (kölcsön-, hitel- vagy pénzügyi lízingszerződéssel) rendelkezik.

 Ezen belül, az elszámolás hatálya kiterjed

A törvényi kötelezettség semmilyen esetben sem terjed ki Önre, amennyiben:

Az elszámolási törvény abban az esetben sem érinti Önt, amennyiben nem magánszemélyként (tehát nem törvényi értelemben vett fogyasztóként), hanem önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, őstermelő, társasház, stb.) érdekében kötött kölcsön, vagy hitelszerződéssel rendelkezik, vagy rendelkezett.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolásokra nem egyszerre kerül sor. Ha Ön deviza alapú (devizában nyilvántartott és forintban törlesztett) kölcsönt vett fel, a jogelőd Banknak vagy más pénzügyi intézménynek az elszámolást 2015.03.01 és 2015.04.30 között köteles postára adni. Ez alól kivételt képez, ha az Ön korábbi hitelezője által kezdeményezett polgári peres eljárás befejezése 2015.03.01. utáni időpont. Ebben az esetben az elszámolást az eljárást befejező határozat jogerőre emelkedésének napját követő 60 napon belül kell postára adnia.

Ha Ön forint alapú vagy deviza (devizában nyilvántartott és devizában törlesztett) kölcsönt vett fel, a jogelőd Banknak vagy más pénzügyi intézménynek az elszámolást 2015.08.01 és 2015.09.30 között köteles postára adnia. Ez alól kivételt képez, ha az Ön korábbi hitelezője által kezdeményezett polgári peres eljárás befejezése 2015.08.01. utáni időpont. Ebben az esetben az elszámolást az eljárást befejező határozat jogerőre emelkedésének napját követő 60 napon belül kell postára adnia.

A határidőkről az MNB-, illetve az engedményező pénzintézet honlapján tájékozódhat.

Figyelemmel arra, hogy az engedményezésből adódóan Társaságunk lett a követelés tulajdonosa és jogutódja, Önnek nincs élő kapcsolata korábbi hitelezőjével. Felhívom figyelmét, hogy Társaságunknak nem áll módjában az esetleges adatváltozásokról értesíteni az engedményező pénzintézetet. Amennyiben bizonytalan abban, hogy adatai az engedményező pénzintézetnél jól szerepelnek, mindenképp egyeztesse Velük személyes adatait!

2009.07.27-ét megelőzően megszűnt vagy felmondott szerződések esetén:

 

Amennyiben az eredeti kölcsönszerződése 2009.07.27-ét megelőzően szűnt meg, vagy került felmondásra, az elszámolásért felelős engedményező pénzintézmény feltételezheti, hogy a követelés már elévült. Ebben az esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően a jogelőd Bank vagy más pénzügyi intézmény elszámolásának feltétele, hogy ügyfelünk igazolást nyújtson be hozzá arról, hogy a követelést vele szemben követeléskezelő érvényesíti.

Ezen igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfelünk a „Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről” tárgyú nyomtatványon, vagy a lentebb részletezett adatokat tartalmazó írásbeli kérelemmel terjesztheti elő társaságunk felé. A nyomtatvány letölthető honlapunkról illetve elérhető Társaságunk székhelyén található ügyfélszolgálatán.

Az igazolás mellé csatolni fogjuk az „Elszámolási igény kérelem 2009.07.27. előtt megszűnt és követeléskezelő által kezelt tartozás” tárgyú nyomtatványt, amit a jogelőd Banknak vagy pénzügyi intézménynek kell eljuttatnia a kiadott igazolással együtt.

Amennyiben az elszámolást Társaságunknál is érvényesíteni kívánja, azt az „Igénybejelentő Követeléskezelővel történő elszámoláshoz” tárgyú nyomtatványon, vagy a lentebb részletezett adatokat tartalmazó írásbeli kérelemmel is elő tudja azt terjeszteni társaságunk felé, a jogelőd Banktól vagy más pénzügyi intézménytől megkapott elszámolást mellékelve. Társaságunk az elszámolást az Ön kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül köteles postára adni. Felhívom figyelmét, hogy az elszámolást csak postai úton, tértivevényes levélben áll módunkban kiküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott „Elszámolási és forintosítási információk” alapján az Önnel szembeni követelésünk összegének módosítását csak az Önnel fogyasztói szerződést kötő pénzügyi intézmény elszámolását követően és az elszámolásról kiállított elszámolási tájékoztatás birtokában köteles elvégezni.

A jogelőd Banktól vagy más pénzügyi intézménytől megkapott elszámolást juttassa el Társaságunknak, az elszámolás iránti írásbeli kérelmet mellékelve. Kérelmét honlapunkon, illetve társaságunk székhelyén található ügyfélszolgálatán elérhető „Igénybejelentő Követeléskezelővel történő elszámoláshoz” tárgyú nyomtatványon, vagy a lentebb részletezett adatokat tartalmazó írásbeli kérelemmel is elő tudja azt terjeszteni társaságunk felé. Társaságunk az elszámolást az Ön kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül köteles postára adni. Felhívom figyelmét, hogy az elszámolást csak postai úton, tértivevényes levélben áll módunkban kiküldeni.

Részletfizetéssel rendelkező ügyfeleink részére:

Társaságunk által korábban tett, az elszámolás automatikus érvényesítésére vonatkozó ígéretünkkel ellentétben, a fenti tájékoztatásra tekintettel kérjük, hogy amennyiben társaságunknál érvényesíteni szeretné a jogelőd Bank vagy pénzintézet által küldött elszámolást, juttassa el részünkre, jelen tájékoztatásunknak megfelelően. Társaságunk csak ezt követően tudja elküldeni az engedményezést követő időszakra vonatkozó elszámolást, melyhez mellékelni fogjuk az elszámolásból adódó szerződésmódosítást is.

Az “Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez” tárgyú kérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásával az elszámolás másolatát az az adós, kezes vagy zálogkötelezett kérheti, akinek a részére a pénzügyi intézmény az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni (elszámolás másolatára jogosult személy).

Ha a levélben megküldött elszámolást Ön nem tudta átvenni – Ön elköltözött, nem kapta meg az értesítést, vagy a kézbesítés akadályba ütközött – de valamely módon értesült arról, hogy a pénzügyi szolgáltató megküldte az elszámolást, a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015.12.31. napjáig kell benyújtani erre vonatkozó panaszát.

Amennyiben akár a jogelőd pénzintézet, akár Társaságunk által küldött elszámolással nem ért egyet, úgy az elszámolás átvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére, hogy panaszt tegyen. Panaszát a honlapunkon és társaságunk székhelyén elérhető „Panaszbejelentő elszámolással kapcsolatban” tárgyú nyomtatványon, vagy a lentebb részletezett adatokat tartalmazó írásbeli kérelemmel is elő tudja terjeszteni társaságunk felé.

Panaszát kizárólag írásban terjesztheti be, annál a pénzügyi szolgáltatónál, akitől az elszámolást kapta. Ezt követően nem élhet panasszal. Amennyiben 30 napon túl nyújt be panaszt az elszámolással kapcsolatban, a pénzügyi szolgáltató jogosult bírálás nélkül elutasítani azt.

Felhívom figyelmét, hogy panaszának megválaszolására 60 nap áll a pénzügyi intézmények rendelkezésére.

Amennyiben az elszámolás során a pénzügyi intézmény felé a fennálló tartozás kiegyenlítésén felül túlfizetése keletkezett, a követelést az intézmény kifizeti az Ön részére.

A kifizetés érdekében Önnek az elszámolás kézhezvételét követően nyilatkoznia kell, hogy készpénzes kifizetéssel vagy Bankszámlára utalással, illetve melyik Bankszámlára kéri az összeget. A kérelmet honlapunkon, illetve társaságunk székhelyén található ügyfélszolgálatán elérhető „Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez” tárgyú nyomtatványon, vagy a lentebb részletezett adatokat tartalmazó írásbeli kérelemmel is elő tudja terjeszteni társaságunk felé.

Ön kérheti, hogy a pénzügyi intézmény bocsássa az Ön rendelkezésére az elszámolás számszaki ellenőrzéséhez szükséges teljes körű levezetését, valamint az adatok beazonosítását és értelmezését lehetővé tevő valamennyi adatot, amit a pénzügyi intézménynek 5 napon belül kell az Ön rendelkezésére bocsátania.

A jelen Tájékoztatóban szereplő nyomtatványok megtalálhatók honlapunkon, a www.reg-finance-hu/dokumentumok címen, illetve  ügyfeleink a következő elérhetőségeken igényelhetik, és nyújthatják be:

tel: +36-1-489-09-18

fax: +36-1-489-09-19

E-mail: info@192.168.50.65

Ügyfélszolgálat és postai cím: Reg-Finance Zrt 1116 Budapest, Barázda u. 42.,

illetve személyesen az Ügyfélszolgálaton.

Fontos!

Valamennyi nyomtatványon a Társaságunk által adott ügyfél azonosító számot, illetve a konkrét hitelügylet eredeti Banki azonosító számát feltétlenül jól olvashatóan és pontosan kell kitölteni.

Továbbá az elszámolás továbbérvényesítésével kapcsolatban Társaságunkhoz benyújtott kérelemhez minden esetben mellékelni kell a jogelőd Banktól vagy pénzügyi intézménytől kapott elszámolást.

 

Kérelem benyújtásához szükséges minimálisan elvárt adatok:

 

2009.07.27-ét megelőzően megszűnt vagy felmondott követelések esetén kiadandó igazolás kérése: Igénybejelentő a követeléskezelőnél történő elszámoláshoz: Az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez szükséges nyilatkozat:
·         követeléskezelőnél lévő ügy azonosítója
·         fogyasztó neve
·         fogyasztó születési neve
·         fogyasztó születési helye, dátuma
·         anyja születési neve
·         állandó lakcím
·         levelezési cím
·         telefonszám
·         eredeti Banki szerződésszám(ok)/ hitelszámla(k) száma
·         kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény(ek) megnevezése
 
·         követeléskezelőnél lévő ügy azonosítója
·         fogyasztó neve
·         fogyasztó születési neve
·         fogyasztó születési helye, dátuma
·         anyja születési neve
·         állandó lakcím
·         levelezési cím
·         telefonszám
·         elszámolás alapjául szolgáló kölcsön-szerződés(ek) száma
·         kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény(ek) megnevezése
·        követeléskezelőnél lévő ügy azonosítója
·        nyilatkozó (fogyasztó) neve
·        nyilatkozó (fogyasztó) születési neve
·        fogyasztó születési helye, ideje
·        anyja születési neve
·        állandó lakcím
·        levelezési cím
·        telefonszám
·        személyazonosító igazolvány típusa, száma
·        elszámolás alapjául szolgáló kölcsönszerződés(ek) száma
·        kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény(ek) megnevezése
·        Bankszámla tulajdonos neve
·        számlavezető intézmény megnevezése
·        fizetésiszámla száma

58/2014( XII.17) MNB rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól. (8. sz. melléklet)

Elszámoláshoz és forintosításhoz kapcsolódó nyomtatványok:

 Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Partnereink