ÜGYKEZELÉS: 06-30-411-1114
PANASZKEZELÉS: 06-20-494-9517
email: info@reg-finance.hu
fax: 06-1-999-7912
Kintlévősége van? Forduljon hozzánk bizalommal!
Lépjen velünk kapcsolatba most!

REG-FINANCE

Pénzügyi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság


Work-out Tevékenység Üzletszabályzat és

Általános Szerződési Feltételek


2015.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Alkalmazási kör

A jelen Üzletszabályzat és az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a REG-FINANCE Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: a Társaság, amelynek székhelye: 1116 Budapest, Barázda u 42.) által nyújtott workout tevékenységre vonatkozó pénzügyi szolgáltatások általános feltételeit tartalmazza a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény üzletszabályzatra vonatkozó előírásainak figyelembe vételével.

Jelen szabályzat a REG-FINANCE Zrt. számviteli és vállalatirányítási információs rendszerének alapdokumentációja, előírásai a hatályos jogszabályokban foglaltakkal összhangban állnak. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Hpt. és kapcsolódó pénzügyi jogszabályok valamint a Számviteli törvény vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében.

I.1. A Társaság engedélye

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) 106/1999/F. számú határozatával engedélyezte a Társaság részére pénzügyi szolgáltatás nyújtását. A Társaság tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Hpt.) alapján végzi.

I.2. A szerződő felek és képviseletük

A jelen Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek a Társaság által az Ügyfelei részére nyújtott pénzügyi szolgáltatások általános feltételeit tartalmazza a workout tevékenységre vonatkozóan (a továbbiakban a Társaság és az Ügyfél együttesen: Felek), amelyek a Felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek.

Ügyfél – ha a jelen Üzletszabályzat másképpen nem rendelkezik – az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy, amelynek/akinek részére a Társaság pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, illetve amely/aki ilyen szolgáltatás nyújtását kéri a Társaságtól.

A Társaság jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról. A Társaság a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Társasághoz meg nem érkezik.

A Társaság nem felel az általában elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért.

A meghatalmazásban minden esetben pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott személy a Társaságnál eljárhat.

I.3. Az egyedi szerződések és az Üzletszabályzat

A Társaság és az Ügyfelei közötti ügyletek tartalmát egyedi szerződések, megállapodások vagy megbízások állapítják meg. Az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzat, a Hpt. valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az egyedi szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései egymásnak ellentmondanak, az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

I.4. Az Üzletszabályzat nyilvánossága

Az Üzletszabályzat nyilvános, az minden, a Társaságnak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében hozzáférhető, továbbá a Társaság az Üzletszabályzat egy példányát díjmentesen, betekintésre bárkinek átadja, amit a VII. pont részletesen szabályoz.

I.5. Az Üzletszabályzat hatálya

Az Üzletszabályzat az Igazgatóság által jóváhagyott időpontban lép hatályba és határozatlan időre szól.

Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Társaság és az Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Társaság szolgáltatást nyújt az Ügyfélnek, és az Ügyfél szolgáltatást vesz igénybe a Társaságtól.

I.6. Az Üzletszabályzat módosítása

Az Üzletszabályzatnak a hatályos szerződéseket érintő módosítása kizárólag a Társaság Igazgatóságának hatáskörébe tartozik.

A Társaság kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot és a hirdetményt új szolgáltatás bevezetésekor, vagy meglévő szolgáltatás módosításakor egyoldalúan kiegészítse, valamint hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Társaság üzletpolitikájának megváltozásakor egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is. A módosítás hatálybalépését megelőzően, az értesítésekre vonatkozó szabályok szerint legalább 60 nappal értesíti az Ügyfeleket. Ez oly módon történik, hogy az Üzletszabályzat tervezett módosítását a Társaság minden ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, hirdetményben köteles közzétenni.

A Társaság az Üzletszabályzat módosításakor a Hpt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek maradéktalan betartásával jár el.

II. A felelősségi szabályok

II.1. A Társaság felelőssége

A Társaság az Ügyfelekkel fennálló kapcsolatai és a szerződések megkötése, teljesítése során a tőle elvárható gondosságot tanúsítja. A Társaság megtéríti mindazt a kárt, amelyet e kötelezettségének esetleges megszegésével az Ügyfeleknek okoz. Ilyen esetben az Ügyfél köteles a kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni, és a Társaságot a kár bekövetkeztéről haladéktalanul értesíteni.

A Társaság nem felel azért a kárért, amely a Társaság elvárható gondos eljárása ellenére következett be, továbbá nem felel a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetében. Továbbá a Társaság nem felel az olyan kárért, amely erőhatalom (vis major), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély (bejegyzés) megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következik be.

II.2. Közreműködő igénybevétele

A Társaság közreműködő igénybevételére a jogszabályi korlátozások figyelembevételével jogosult. Ha a Társaság a szerződés teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, a Társaság a közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közreműködő felelősségét jogszabály vagy Üzletszabályzat korlátozza, a Társaság felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik.

II.3. Felelősség az információkért

A Társaság és az Ügyfél szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek, az ügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. Az ügylettel összefüggő egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb 30 napon belül választ adni, és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra.

A jogi személy Ügyfél a Társasággal kötött szerződésének időbeli hatálya alatt köteles haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot esetleges átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, valamint arról, ha csőd- vagy végelszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy felszámolási eljárást kezdeményezett vele szemben. Köteles továbbá a Társaságot tájékoztatni vagyona jelentős változásáról (ideértve az alaptőke leszállítását vagy felemelését, illetve azt a tényt, hogy tartozásai tartósan meghaladják követeléseit.)

A természetes személy Ügyfél személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a Társaság Belső Adatvédelmi Szabályzatában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Mind a Társaság, mind az Ügyfél felel az általa a másik félnek átadott adatok, információk valódiságáért, pontosságáért és teljességéért.

 

III. A Work-OUT tevékenység általános szabályai

III.1. Work-out tevékenység meghatározása

A Társaság a work-out tevékenység keretében pénzintézetektől, közüzemi szolgáltatóktól és egyéb vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől engedményezési szerződéssel lejárt követeléseket vásárol, és a követelések behajtására irányuló tevékenységet folytat.

A Társaság a megvásárolt követelések tekintetében az engedményező (a követelés eredeti jogosultja) pozíciójába lép, a követeléskezelés során a követelések kötelezettjeivel felveszi a kapcsolatot, és intézkedik a követelések behajtása iránt, illetve a behajthatóság függvényében a későbbi behajtás érdekében az adósokkal, mint Ügyfelekkel megállapodásokat köt.

III.2. Work-out tevékenység eszközei

A Társaság a work-out tevékenység során jogosult minden törvényes eszközt igénybe venni a követelések behajtása érdekében, így különösen jogosult:

III.3 Work-out tevékenység folyamata

A társaság megvásárolja a követeléseket engedményezési szerződéssel.

 1. Az engedményezési szerződés megkötését követően az engedményezőtől kapott pénzügyi és személyes adatok integrálásra kerülnek a vállalatirányítási rendszerbe.
 2. Az engedményezésről értesítő kerül kiküldésre az adósok és kötelezettek részére tértivevényes levélként. Az értesítő mellékleteként felszólító levél és válasznyomtatvány kerül kiküldésre.
 3. A visszaérkező válasznyomtatványok iktatást követően az ügyfélszolgálat kezelésébe kerülnek, ahol a válasznyomtatványon feltüntetett telefonszámon felkeresik az adósokat adatfelvétel és részletfizetési megállapodás megkötésének céljából.
 4. A válasznyomtatványt vissza nem küldőket, amennyiben az engedményezési értesítőt átvették, vagy nem kereste jelzéssel jön vissza, úgy felkeresi az ügyfélszolgálat telefonon a megadott elérhetőségeken.
 5. Az ügyfélszolgálat tájékoztatja az adóst a részletfizetési megállapodás megkötésének feltételeiről.
 6. A feltételek teljesülését követően megköti a részletfizetési megállapodást, melyet rögzít a vállalatirányítási rendszerben.
 7. A megkötött megállapodások Ügyfél általi teljesítését az ügyfélszolgálat folyamatosan ellenőrzi, nem teljesítés esetén kapcsolatot tart az Ügyféllel (fizetési monitoring).
 8. Azon adósok körében ahol együttműködési szándék nincs, vagy a megadott elérhetőségeken nem található az ügyfélszolgálat jogi kezelésre továbbítja.
 9. Évente egyszer egyenlegközlő kerül kiküldésre az adósok részére, mely az élő megállapodások esetében tartalmazza a következő egy évben esedékes részletek megfizetéséhez szükséges csekkeket.
 10. Amennyiben az adós a követélést teljes egészében kiegyenlítette, a Társaság kiállítja az ügyfél részére a lezáró nyilatkozatot, és intézkedik a KHR rendszerben történő lezárásról.

III.4. A szerződés megkötése

Amennyiben az Ügyfél a Társasággal szemben fennálló tartozását – körülményeire való tekintettel – azonnal, egy összegben nem tudja megfizetni, de teljesítési készséget mutat, a Társaság részére felajánlhatja olyan megállapodás megkötését, amelyet a Társaság a későbbi teljesítés érdekében célravezetőnek ítél meg.

III.4.1. Előzetes tájékoztatás

A Társaság a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, amely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet.

III. 4.2. Ügyfélazonosítás

A Társaság az Ügyfél személyazonosságát mind a szerződés megkötésekor, mind az Ügyfél bármely személyes megjelenése, ügyintézése során ellenőrzi, azaz minden kétséget kizáróan megállapítja az Ügyfél személyére vonatkozó alapvető adatokat.

Természetes személy esetén telefonos kapcsolatfelvételkor három személyes adat megadásával.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatainak az igazolására a Társaság az alábbi iratokat fogadja el

 1. gazdasági társaság, vállalat, szövetkezet, külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, információs vagy szervizirodája, egyéni cég, közhasznú társaság, erdőbirtokossági társulat és a cégjegyzékben szereplő egyéb cég esetében a cégbíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti – vagy hiteles másolati – példánya, és az Ügyfél képviseletében eljáró személy aláírási címpéldánya eredetiben – vagy hiteles másolatban – bemutatva és eredetiben vagy másolatban csatolva, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés;
 2. az a) pont szerinti, alakulóban lévő szervezet esetében a létesítő okirat, a cégbejegyzési kérelem beadásának cégbírósági igazolása és az adószám, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés;
 3. alapítvány, egyesület, politikai párt és egyház, társadalmi szervezetek esetében a nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős bírósági határozat, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés;
 4. a c) pont szerinti, alakulóban lévő szervezet esetében az aláírt létesítő okirat, a nyilvántartásba vételi kérelem beadásának bírósági igazolása és az adószám, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés;
 5. polgári jogi társaság, építő közösség és társasház esetén az aláírt létesítő okirat és a közgyűlési határozat a képviseletről, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés.
 6. egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány és az adószám, valamint bankkapcsolat igazolása vagy bankszámlaszerződés.

A szervezet adatainak a megállapítása mellett a Társaság az annak képviseletében eljáró személy adatait is azonosítja.

III.4.3 Standard megállapodás feltételei

Kezdő részlet:

Törlesztő részlet:

III.4.4 Felülvizsgálatos szerződés

Felülvizsgálatos szerződést lehet kötni az Ügyféllel, minden olyan esetben, amikor az Ügyfél kérelme eltér a standard szerződési feltételektől. Azaz, az ügyfél nem tudja teljesíteni az alap szerződés feltételeit, nem felel meg azoknak a kritériumoknak. Ilyen estekben, kizárólag meghatározott ideig, a vezetővel egyeztetés után történhet meg a szerződés megkötése. A jóváhagyás után kérhető be a kezdő részlet.

Szükséges dokumentumok:

III.4.5 Felveendő adatok köre

III.5. A szerződéskötés megtagadása

A Társaságot szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Társaság a szerződés megkötését megtagadja, ha az

 1. manipulációs célzatú,
 2. jogszabályi vagy egyéb tilalomba ütközik, vagy
 3. az Ügyfél a személyazonosságának illetve gazdasági társaság esetén a cégadatoknak az igazolását vagy azonosítását megtagadta.

A Társaság a szerződés megkötését megtagadhatja, ha az ügyfél nem teljesíti a standard megállapodás feltételeit.

III.6. A szerződés módosítása

A Társaság és az Ügyfél közös megegyezéssel, írásban jogosult a közöttük létrejött szerződés módosítására.

III.7. Szerződésszegés

III.7.1. A szerződésszegés következménye

Amennyiben az Ügyfél a lejárt követelés tekintetében megkötött megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi, így különösen a számára biztosított részletfizetési kedvezmény alapján esedékes bármely részlet kifizetésével késedelembe esik, a megállapodás a szerződésben foglaltak szerint hatályát veszíti minden további értesítés nélkül, és ez esetben a tartozás egy összegben, azonnal esedékessé válik.

Amennyiben az Ügyfél az egyedi szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Társaság jogosult az eredeti szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni, és az Ügyfél köteles a szerződésszegéssel a Társaságnak okozott minden kárt és költséget megtéríteni.

III.8. A teljesítés helye és ideje

A Társaság és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Társaságnak az a szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött.

A Társaság javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Társaság számlájára megérkezik.

III.9. Biztosítéknyújtás

III.9.1.

A Társaság jogosult eldönteni – az Ügyfél lehetőségeit is figyelembe véve -, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot követel, s ezt milyen értékben fogadja el fedezetként. A Társaság követelésének biztosítására különösen az alábbi jogi biztosítékokat alkalmazhatja:

III.9.2.

Az Ügyfél köteles gondoskodni a Társaság javára biztosítékul lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megőrzéséről és érvényesíthetőségéről.

III.9.3.

A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges kiadás az Ügyfelet terheli.

IV. Díjak, kamatok, költségek

IV.1.

A Társaság a work-out szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat minden esetben az adott követelésvásárlás, illetve a követelés érvényesítés során megkötött egyedi szerződés alapján számítja fel.

IV.2.

Az Ügyfél a work-out tevékenység során kötött megállapodás keretei között kamatot, díjat, jutalékot és egyéb költségeket fizet. A Társaság a kamatok, díjak, jutalékok és költségek módosulását köteles közzé tenni, illetőleg köteles az érintett Ügyfelet a Társaság Általános Üzletszabályzatában foglaltak betartásával tájékoztatni.

IV.3.

A kamatok, díjak és költségek mértékét, számításának módját, valamint a teljes hiteldíj mutató számításának módját a Társaság mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza, amely az ügyfelek számára bármikor hozzáférhető.

V. Egyéb rendelkezések

V.1. Együttműködés

A Felek kötelesek üzleti kapcsolatukban együttműködni, és az ügylettel kapcsolatos lényeges körülményekről egymást értesíteni. A késedelmes értesítésből, vagy az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felel.

V.2. Jogviták rendezése

A Társaság az ügyfeleivel fennálló kapcsolataiban törekszik az esetlegesen felmerülő viták peren kívüli rendezésére. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Üzletszabályzattal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat az illetékes területi Bíróság kizárólagos illetékességének.

V.3. Titoktartás

V.3.1. Üzleti titok

Üzleti titok minden olyan, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Társaságnak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Társaság üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette. A tudomására jutott üzleti titkot az Ügyfél köteles időbeni korlátozás nélkül megőrizni.

V.3.2. Az ügyféltitok (továbbiakban: banktitok)

Banktitok minden olyan, az Ügyfélről a Társaság rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozik.

V.3.3. Felmentés a titoktartási kötelezettség alól

Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 1. az ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Társasággal történő szerződéskötés keretében nyújtja,
 2. törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, ideértve a Társaság adatszolgáltatását a BISZ Zrt, a PSZÁF és az MNB felé.
 3. a Társaság érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.

Amennyiben a titoktartási kötelezettséget a jogszabályok korlátozzák, az ebből származó következményekért a Társaság nem felelős.

V.4. Adatok kötelező kiszolgáltatása

A Társaság jogszabályban meghatározott esetekben az adatok kiszolgáltatását a titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem tagadhatja meg. Aki banktitok birtokába jut, köteles azt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – időbeli korlátozás nélkül megtartani.

V.5. A bank- és üzleti titok megtartása

A Társaság és alkalmazottai, közreműködői kötelesek a bank- és üzleti titkot időbeni korlátozás nélkül megtartani.

A banktitok körébe tartozó tényt, információt, megoldást vagy adatot a Hpt.-ben meghatározott körön kívül a Társaság nem adhatja ki harmadik személynek és feladatkörén kívül nem használhatja fel.

V.6. Értesítés a banktitok kiadásáról

A banktitokra vonatkozó értesítés rendjét a Társaság a Hpt. szabályaival összhangban köteles bonyolítani. A banktitok körébe tartozó tény, információ kiadásáról a Társaság a Hpt.-ben meghatározott esetekben tájékoztatja az Ügyfelet.

Nem tájékoztathatja a Társaság az Ügyfelet

 1. a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatóságnak, ügyészségnek,
 2. a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervnek,
 3. a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak,
 4. a nyomozó hatóság, nemzetbiztonsági- szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére történő adatátadásról, ha gyanú, adat merül fel arra, hogy vagy az ügylet szervezett bűnözéssel, terrorizmussal, kábítószer- illetve, illegális fegyverkereskedelemmel van összefüggésben, továbbá ha pénzmosásra utaló információk jutnak a Társaság birtokába.

V.7. Kivételek a banktitok alól

Nem jelenti a banktitok sérelmét

 1. az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
 2. a Társaság által meghatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek történő adatátadás,
 3. a Társaság igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a Társaságban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személy (társaság), illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő, a pénzügyi intézmény eszközeire vonatkozó adatátadás,
 4. az egyéb törvényi felhatalmazáson alapuló adatszolgáltatás.

V.8. A Központi Hitelinformációs Rendszer

V.8.1. Magánszemélyek referenciaadatainak kezelése:

A Társaság mint referenciaadat-szolgáltató – a Központi Hitelinformációs Rendszer – a továbbiakban KHR – részére átadja annak a természetes személynek az alább I./ és II./ pont alatt felsorolt referenciaadatait, aki a Társasággal kötött – jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szerződésében vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

Ugyanazon személy fenti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni.

A Társaság a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek az alább I./ és III./ pont alatt felsorolt referenciaadatait, aki a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható.

A Társaság a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek az alább I./ és IV./ pont alatt felsorolt referenciaadatait,

 1. aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kikerül a birtokából, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre,
 2. aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel,
 3. akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. §-ában meghatározott bűncselekmény (készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés) elkövetését állapítja meg.

A fenti rendelkezések alkalmazása során a lejárt és meg nem fizetett tartozás összegének és időtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kell végezni, ha az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés egy másik pénzügyi intézmény vagy pénzügyi vállalkozás (referenciaadat szolgáltató) részére átruházásra kerül.

A szerződésből eredő követelést átruházó pénzügyi intézmény vagy pénzügyi vállalkozás köteles a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevő pénzügyi intézmény vagy pénzügyi vállalkozás részére.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a részére átadott referenciaadatot „átruházás referenciaadat-szolgáltató részére” megjegyzéssel látja el, és feltünteti az átvevő referenciaadat-szolgáltató adatait, ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést egy másik referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására nem került sor, vagy ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be.

A Társaság az ügyfelek részére írásbeli tájékoztatást köteles adni:

 1. a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően arról, hogy a fentiekben meghatározott szerződésszegés esetén – ismertetve a konkrét okokat – adatai bekerülhetnek a KHR-be,
 2. az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően arról, hogy adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, és
 3. az adatátadást követően legfeljebb öt napon belül, annak megtörténtéről.

Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át.

KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.

A központi hitelinformációs rendszerben természetes személyekre vonatkozóan nyilvántartható adatok:

I./ azonosító adatok:

 1. név,
 2. születési név,
 3. születési idő, hely,
 4. anyja születési neve,
 5. személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
 6. lakcím,
 7. levelezési cím.
 8. elektronikus levelezési cím

II./ a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok:

 1. a szerződés típusa és azonosítója (száma),
 2. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
 3. ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes),
 4. a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja,
 5. az adatszolgáltatást megalapozó szerződésszegéssel kapcsolatos törvényi feltételek bekövetkezésének időpontja,
 6. a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
 7. a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,
 8. a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés.

III./ a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés kezdeményezésére vonatkozó adatok:

 1. az igénylés elutasításának időpontja, indoka,
 2. okirati bizonyítékok,
 3. perre utaló megjegyzés.

IV./ a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok:

 1. a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),
 2. a letiltás időpontja,
 3. a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege,
 4. a jogosulatlan felhasználások száma,
 5. az okozott kár összege,
 6. a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja,
 7. perre utaló megjegyzés.

V./ a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok:

 1. a nyilatkozat kelte (hely, dátum),
 2. a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai,
 3. az ügyfél azonosító adatai,
 4. a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.

V.8.2. Vállalkozások referenciaadatainak kezelése

A Társaság mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak az alább felsorolt referenciaadatait,

 1. amelynek fizetési számlájával szemben – fedezethiány miatt – harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván.
 2. amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a részére átadott referenciaadatot „átruházás referenciaadat-szolgáltató részére” megjegyzéssel látja el, és feltünteti az átvevő referenciaadat-szolgáltató adatait, ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést egy másik referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás – az a. és b. pontban foglalt kivétellel – a referenciaadatokat a KHR tv. 8. § (2) bekezdésben meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

A Társaság a vállalkozások részére – az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt 130/A. § (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja – a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy referenciaadatai bekerülnek a KHR-be. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át.

A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartható, vállalkozásokkal kapcsolatos adatok:

Azonosító adatok:

 1. cégnév, név,
 2. székhely,
 3. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
 4. adószám.

A Hpt 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok:

 1. a szerződés típusa és azonosítója (száma)
 2. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
 3. a szerződés megszűnésének módja,
 4. a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja,
 5. a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege,
 6. a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja,
 7. a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés.

Azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván:

 1. a szerződés azonosítója (száma),
 2. a bankszámla száma,
 3. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
 4. a sorba állított követelések összege és devizaneme,
 5. a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja,
 6. perre utaló megjegyzés,

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok:

 1. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja,
 2. perre utaló megjegyzés.

V.8.3. Ügyfél védelem, jogorvoslat KHR-rel kapcsolatban

A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését.

A nyilvántartott az (1) bekezdésben foglalt kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó Társasághoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be.

A Társaság, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni.

Ha a Társaság a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül referenciaadatot kért.

A nyilvántartott Ügyfél a referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a KHR tv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye.

A nyilvántartott Ügyfelet a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR tv.-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

VI. KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁS vezetése

A Társaság olyan számítógépes és egyéb adatvédelmi rendszert alkalmaz, amely nem teszi lehetővé, hogy a fenti nyilvántartások adataihoz illetéktelen személyek hozzáférjenek.

VII. Az ügyfelek tájékoztatása

A Társaság egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit, illetve jövőbeni ügyfeleit az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról – a módosítás ügyfelek részére indokolt időigényének figyelembevételével – tájékoztatni.

A tájékoztatást a Társaság köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhető helyen kifüggeszteni, valamint az ügyfél kívánságára azt ingyenesen az ügyfél rendelkezésére bocsátani.

A Társaság köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzé tenni

 1. üzletszabályzatait (általános szerződési feltételeit),
 2. a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét.
 3. panaszkezelési szabályzatot.

A Társaság köteles az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátani

 1. üzletszabályzatait, továbbá
 2. a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat.

VIII. Ügyfél védelem, jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfélnek panasz van, úgy fordulhat az alábbi szervezetekhez:

Pénzügyi Békéltető Testület

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

 

KHR adatkezeléssel kapcsolatban:

Bankközi Informatikai Szolgáltató (BISZ) Zrt.

 

Kelt: Budapest, 2015. december 10.

Hatályba lépés: 2015. december 12.

Partnereink